തിരുശേഷിപ്പ് കൈമാറി

mattanchery_coonan_1 mattanchery_coonan_2

മട്ടാംഞ്ചേരി കൂനൻ കുരിശ് പള്ളിയിൽ പ്രീതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനായി പഴയ സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് പരി.വട്ടശ്ശേരിൽ മാർ ദിവന്നാസിയോസ് മലങ്കര മെത്രപൊലീത്തയുടെ തിരുശേഷിപ്പ് സെമിനാരി മാനേജർ ബഹു. സഖറിയ റംമ്പച്ചാനിൽ നിന്ന് മൈലപ്ര മാർ കുരിയാക്കോസ് ദയറാ അഡ്മിനിസ്റ്റേറ്റർനാഥാനിയേൽ റംബച്ചന് കൈമാറുന്നു..