പുത്തന്‍കാവില്‍ പരക്കുന്നു,ഭക്‌തിയുടെ നറുനിലാവ്‌

puthencavu