ബിന്ദുവിന് സാാന്ത്വനവുമായി മാര്‍ തെയോഫിലോസ് എത്തി

 

theophilos_bindhu_1 theophilos_bindhu