നാട്ടുകാര്‍ക്ക് വഴിക്കായി അഞ്ചു സെന്‍റ് സ്ഥലം നല്‍കി ഓമല്ലൂര്‍ ഇടവക

22_1044_968_2048