കത്തീഡ്രല്‍ പ്രഖ്യാപനത്തിന്‍റെ രജത ജൂബിലിയും ഓഡിറ്റോറിയം ഉദ്ഘാടനവും

DSC00241

St. Ignatius Cathedral, Chengannoor

കത്തീഡ്രല്‍ പ്രഖ്യാപനത്തിന്‍റെ രജത ജൂബിലിയും ഓഡിറ്റോറിയം ഉദ്ഘാടനവും. M TV Photos

google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->