ഫേസ്ബുക്കും വാട്ട്സാപ്പും ഇല്ലാത്ത കാലത്തു മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും ബയോഡാറ്റയും കൊടുത്ത ഒരു മാധ്യമം.

v-k-rajan adv-thomas-philip

ഫേസ്ബുക്കും വാട്ട്സാപ്പും ഇല്ലാത്ത കാലത്തു മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും ബയോഡാറ്റയും കൊടുത്ത ഒരു മാധ്യമം.