പ്രവർത്തനോൽഘാടനവും, മാത്യൂസ് ദ്വിതിയൻ ബാവ അനുസ്മരണവും