പള്ളിമുറ്റത്ത് വചനത്തിനൊപ്പം തഴച്ചുവളർന്ന് മുന്തിരിയും

fr_thomas_p_mukalil