മത്സര രംഗത്തേക്ക് വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചു അൽമായ ട്രസ്ടീ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ജോർജ് പോൾ