കുന്നംകുളം അങ്ങാടിയിലെ പിണ്ടി പെരുന്നാൾ (ദനഹ പെരുന്നാൾ)

pindi_perunnal_kunnamkulam pindi_perunnal_kunnamkulam1 pindi_perunnal_kunnamkulam2 pindi_perunnal_kunnamkulam3 pindi_perunnal_kunnamkulam4 pindi_perunnal_kunnamkulam5pindi_perunnal_yulios

മലങ്കര നസ്രാണികളുടെ ഈറ്റില്ലമായ കുന്നംകുളം അങ്ങാടിയിലെ പിണ്ടി പെരുന്നാൾ (ദനഹ പെരുന്നാൾ) ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്നും