മാര്‍ച്ച് 26-നു വാഹന രഹിത ഞായര്‍; നടന്നു മാത്രം പള്ളിയില്‍ പോകണം

vehiclemosc_vehicle