പാതിക്കാട് പള്ളി പെരുന്നാൾ

സെൻറ് പീറ്റേഴ്സ് & സെൻറ് പോൾസ് ഓർത്തഡോസ് ചർച്ച , പാതിക്കാട് പള്ളിയുടെ പെരുന്നാൾ ജനുവരി 10 മുതൽ 15 വരെ

ernate_color = 'FFFFFF'; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; google_ad_format = '300x250'; google_ad_type = 'image'; google_ad_channel ='malankaraorthodox.tv'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

15777037_1710762999169186_4319824635371692311_o 15844045_1710762965835856_3124106331538382845_o