ഹൂദായ കാനോന്‍ മലയാള പരിഭാഷയുടെ ആമുഖം / കോനാട്ട് അബ്രാഹം മല്പാന്‍

fr_abraham_konattu

പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ ദേശങ്ങളുടെ പ്രകാശം എന്ന അപരാഭിധാനത്തില്‍ സുപ്രസിദ്ധനും, പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്കാമാരുടെ ഗണത്തില്‍ അഗ്രഗണ്യനും, അഗാധ പണ്ഡിതനുമായ മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ് ബര്‍ എബ്രായ എന്ന പരിശുദ്ധ പിതാവിനാല്‍ വിരചിതമായിട്ടുള്ള അനേകം വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ഹൂദായ കാനോന്‍. ‘അബു അലല്‍ഫ്രജ്’ എന്നു കൂടി പേരുള്ള ഈ വിശുദ്ധന്‍ ക്രി. 1225-ല്‍ ഭൂജാതനായി. സ്വദേശം കപ്പദൂഖ്യായില്‍ മിലീത്തീനി എന്ന പട്ടണമായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ഗര്‍ഭസ്ഥിതനായിരുന്ന കാലത്ത് യുദ്ധഭീതി നിമിത്തം മാതാപിതാക്കള്‍ ഒളിച്ചോടി നടക്കവെ, ഫ്റാത്തു നദീതീരത്തുവച്ച് ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രസവിക്കാനിടയായതുകാരണം ‘കടവിന്‍റെ പുത്രന്‍’ എന്നര്‍ത്ഥമുള്ള ബര്‍ എബ്രോയൊ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അവിടെനിന്ന് അവര്‍ അന്ത്യോഖ്യാ പട്ടണത്തിലെത്തി സ്ഥിരവാസമാരംഭിച്ചു. അവിടെവച്ച് ഇദ്ദേഹം റമ്പാനായിത്തീരുകയും തുടര്‍ന്ന് എപ്പിസ്കോപ്പായായി ലാക്കാബീന്‍, ബേറോവാ, ഹലാബ് ഈ ഇടവകകളില്‍ മാറി മാറി ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ക്രി. 1264-ല്‍ പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്കായായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടു. ക്രി. 1286-ല്‍ മാറാഗാ എന്ന സ്ഥലത്തുവച്ച് കര്‍ത്താവില്‍ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു. തന്‍റെ മരണസമയത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മുമ്പുതന്നെ ഇദ്ദേഹം ഒരു പദ്യം എഴുതിവച്ചിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. സുറിയാനി, ഗ്രീക്ക്, അറബി, ലത്തീന്‍, എബ്രായ മുതലായ അനേകഭാഷകളിലും വിവിധ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഇദ്ദേഹം അതിനിപുണനായിരുന്നതിനും പുറമെ ഒരു തികഞ്ഞ വാഗ്മിയും അത്ഭുതസിദ്ധികളോടു കൂടിയ ഒരു വിശുദ്ധനുമായിരുന്നു. മുപ്പതില്‍പരം വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്താല്‍ വിരചിതമായിട്ടുണ്ട്.
ക്രി. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ വിശുദ്ധന്‍ ആ കാലത്തിനനുയോജ്യമായ നിലയില്‍ ആത്മീയവും ലൗകികവുമായ അനേകം നിയമങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ച് നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഹൂദായ കാനോന്‍. ഇന്നും ആത്മീയസംഗതികളില്‍ ഈ ഗ്രന്ഥം മാത്രമാണ് ആധാരമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ.
ആധുനികകാലത്ത് ഈദൃശ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ വളരെ ദുര്‍ലഭവും, സുറിയാനി ഭാഷാപരിജ്ഞാനം തികച്ചും അപര്യാപ്തവുമാകയാല്‍ ഇതിന്‍റെ ഒരു മലയാള പരിഭാഷ ഏറ്റം അത്യാവശ്യമാണ്. പരേതനായ എന്‍റെ വന്ദ്യപിതാവ് വളരെക്കാലം മുമ്പുതന്നെ ഇതിന്‍റെ പരിഭാഷ ആരംഭിച്ച്, ജീവനിക്ഷേപം മാസികയില്‍ അത് ഖണ്ഡശ്ശഃപ്രസിദ്ധം ചെയ്തിരുന്ന സംഗതി പലര്‍ക്കും ഓര്‍മ്മയുണ്ടായിരിക്കും. കുറഞ്ഞപക്ഷം പത്തദ്ധ്യായങ്ങളെങ്കിലും പ്രസിദ്ധം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തില്‍ ആരംഭിച്ച ഈ ഉദ്യമം കൃത്യാന്തരങ്ങളാല്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുവാനിടയായില്ല. ഈ സംരംഭം പൂര്‍ത്തിയാക്കിക്കണ്ടാല്‍ കൊള്ളാമെന്നാഗ്രഹമുള്ള ആളുകള്‍ ഇന്നു നമ്മുടെ സഭയില്‍ അനേകരുണ്ട്; വൈദികരും അവൈദികരുമായ പല സ്നേഹിതډാരും എന്നെ അതിനു നിര്‍ബന്ധിക്കാറുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അനേകരുടെ നിര്‍ബ്ബന്ധപൂര്‍വ്വമായ അഭിലാഷത്തെ ആദരിച്ചാണ് ഞാന്‍ ഈ ഉദ്യമത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടത്. ആദ്യത്തെ പത്തദ്ധ്യായങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഈ നിലയില്‍ ബഹുജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
സുറിയാനി ഭാഷാ സാഹിത്യലോകത്ത് ഇതഃപര്യന്തം ഉദയം ചെയ്തിട്ടുള്ളതില്‍ ഏറ്റം ഉജ്ജ്വലമായ താരം മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ് ബര്‍ എബ്രായയാണ്. സുറിയാനി ഭാഷ ഏറ്റം വിദഗ്ദ്ധവും ശാസ്ത്രീയവുമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ അദ്ദേഹം പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നൈപുണ്യം അന്യാദൃശമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊരു നിയമഗ്രന്ഥവും ഈ ചുറ്റുപാടില്‍ കേവലം പരിമിതമായ എന്‍റെ ഭാഷാ പരിജ്ഞാനത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനു ഞാന്‍ തുനിഞ്ഞത് അല്പം സാഹസമായിപ്പോയില്ലേ എന്നുപോലും എനിക്കു ഭീതിയില്ലാതില്ല. ഇതിനൊരു പരിഹാരമെന്നവണ്ണം, ഇതിന്‍റെ കൈയെഴുത്തു പ്രതി ഞാന്‍ ബ. മാറാച്ചേരില്‍ ഇട്ടീരാ മല്പാനച്ചനെ കാണിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഇത് ആദ്യവസാനം പരിശോധിക്കുകയുമുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള എന്‍റെ ഹൃദയപൂര്‍വ്വമായ കൃതജ്ഞത ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.
മൂലഗ്രന്ഥത്തില്‍ ആകെ നാല്പതദ്ധ്യായങ്ങളാണുള്ളതെങ്കിലും ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന മുപ്പതദ്ധ്യായങ്ങള്‍ മിക്കവാറും ഇക്കാലസ്ഥിതിക്ക് കാര്യമായ പ്രയോജനമില്ലാത്ത ലൗകികനിയമങ്ങളാണ്. ആകയാല്‍ തത്ക്കാലം അവയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ബഹുജനഹിതത്തെ ആദരിച്ച് വേണ്ടിവന്നാല്‍ തുടര്‍ന്ന് മറ്റു ഭാഗങ്ങളും പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുവാന്‍ ഞാന്‍ സന്നദ്ധനാണെന്നുള്ള വിവരം കൂടി പ്രസ്താവിച്ചു കൊള്ളുന്നു.
എന്ന്,
കോനാട്ട് അബ്രാഹം മല്പാന്‍