സഭാ സമാധാനത്തിന് പ. അപ്രേം പാത്രിയര്‍ക്കീസ് ബാവായുടെ ആഹ്വാനം

patriarch_aprem_kalpana_news

 

– മാതൃഭൂമി പത്രം, 31-12-2016