Rare Historic Photos of Patriarch Kirill with Catholicoi Baselios Mathew I & Baselios Mathews II

marthoma_mathews_i_catholicos

Rare Historic Photos of Patriarch Kirill with Catholicoi Baselios Mathew I & Baselios Mathews II. News