പ. മത്യാസ് പാത്രിയര്‍ക്കീസ് ബാവായ്ക്ക് ഓര്‍‍ഡര്‍ ഓഫ് സെന്‍റ് തോമസ് നല്‍കി ആദരിച്ചു

order_of_st_thomas

ORDER OF ST THOMAS Award Winners
1. HE Gyani Zail Singh, President of India (1982)
2. HAH Bartholomew I, Ecumenical Patriarch of Constantinople (2000)
3. HH Karekin II Nersessian, Supreme Patriarch & Catholicos of all Armenians (2008 Nov)
4. HH Abune Paulos, Patriarch of Ethiopia (2008 Dec)
5. HH Aram I Keshishian, Armenian Catholicos of Cilicia (2010)
6. HH Abune Mathias, Patriarch of Ethiopia (2016)