പരുമല കാന്സര് സെന്റര് കൂദാശ ചെയ്തു

parumala_cancer_centre7parumala_cancer_centre8parumala_cancer_centre9parumala_cancer_centre10

പരുമല കാന്സര് സെന്റര് കൂദാശാ പൊതുസമ്മേളനം

parumala_cancer_centre_news