സഭാജ്യോതിസ് പുലിക്കോട്ടില്‍ ഒന്നാമന്‍ ചരമദ്വിശതാബ്ദി സമ്മേളനം

 dsc00162

സഭാജ്യോതിസ് പുലിക്കോട്ടില്‍ ഒന്നാമന്‍ ചരമദ്വിശതാബ്ദി സമ്മേളനം. M TV Photos

kunnamkulam_mahasammelanam kunnamkulam_mahasammelanam1 kunnamkulam_mahasammelanam2

fb_img_14796901927695554fb_img_14796902026734406fb_img_14796902148997852fb_img_14796891206477981fb_img_14796891093096891fb_img_147968910016324326_92_1204_972fb_img_1479653413443486720_98_1436_1532fb_img_147964519237499032_98_966_990fb_img_14796503715696164fb_img_14796463625402662fb_img_14796441375998545fb_img_14796441711788368fb_img_14796441834287780fb_img_14796440730769366fb_img_14796440651482491fb_img_14796440583521559

fb_img_14796431243721268fb_img_14796431314556198

fb_img_14796429412488657fb_img_14796429316869726fb_img_14796428580416480

fb_img_14796415676636354fb_img_14796415497872654fb_img_14796415087991177fb_img_14796414938740442fb_img_14796414527630206

fb_img_14796395242540203fb_img_14796414824943535fb_img_14796414824943535

fb_img_14796367194331276fb_img_14796415000901169