വിശ്വാസികളുടെ ആശയാഭിലാഷങ്ങള്‍ സഭാനേതൃത്വത്തെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുന്നവര്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടണം / തോമസ് ചാണ്ടി

thomas_chandy

വിശ്വാസികളുടെ ആശയാഭിലാഷങ്ങള്‍ സഭാനേതൃത്വത്തെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുന്നവര്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടണം / തോമസ് ചാണ്ടി