സീയോൻ സഞ്ചാരിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ പ്രകാശനം ചെയ്തു

adv_varghese_thomas

സീയോൻ സഞ്ചാരിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ പ. കാതോലിക്കാ ബാവാ
മന്ത്രി അഡ്വ. മാത്യു ടി തോമസിനു നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു.