സഭാജ്യോതിസ് മാര്‍ ദീവന്നാസ്യോസ് ചരമ ദ്വിശതാബ്ദി

kalpana_sabhajyothis