ലോകത്തിലെ പ്രായമേറിയ കത്തോലിക്കാ സഭാ ബിഷപ്പ് കാലം ചെയ്തു

5