വട്ടശ്ശേരില്‍ തിരുമേനി (ഗാനം) / ബിജോയ് സാമുവേല്‍

St_Dionysius_Vattasseril

വട്ടശ്ശേരില്‍ തിരുമേനി (ഗാനം) / ബിജോയ് സാമുവേല്‍