ഇടയ ശുശ്രൂഷയിലെ ധന്യതയുടെ അഷ്ട ദിനങ്ങള്‍ / പ. മാര്‍ത്തോമ്മാ പൗലോസ് രണ്ടാമന്‍ ബാവാ

HH_Paulose_II_catholicos_3

ഇടയ ശുശ്രൂഷയിലെ ധന്യതയുടെ അഷ്ട ദിനങ്ങള്‍ / പ. മാര്‍ത്തോമ്മാ പൗലോസ് രണ്ടാമന്‍ ബാവാ