ആത്മഹത്യ ചെയ്യരുതേ …. / ഫാ. ബിജു പി. തോമസ്

Fr Biju P Thomas3-1

ഇന്ന്  സെപ്റ്റംബർ  എട്ട് , ലോക ആത്മഹത്യാ  പ്രതിരോധന  ദിനം .  ചില  പ്രകാശ രശ്മികൾ .—