ലൂക്കന്‍ സെന്‍റ് മേരീസ് പള്ളിയില്‍ വി. മാതാവിന്‍റെ ജനനപെരുന്നാള്‍ കൊണ്ടാടുന്നു

st_mary

ലൂക്കന്‍ സെന്‍റ് മേരീസ് പള്ളിയില്‍ വി. മാതാവിന്‍റെ ജനനപെരുന്നാള്‍ കൊണ്ടാടുന്നു. News