മദര്‍ തെരേസയെ വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു

mother_teressa_1 mother_teressa_2 mother_teressa_3 mother_teressa_4 mother_teressa_5 mother_teressa_6 mother_teressa_7 mother_teressa_8 mother_teressa_9 mother_teressa_10 mother_teressa_11 mother_teressa_12

sense adsense-middle' style='margin:12px'>

 

mother_teressa_13 mother_teressa_14 mother_teressa_15 mother_teressa_16 mother_teressa_17 mother_teressa_18 mother_teressa_19 mother_teressa_20 mother_teressa_21 mother_teressa_22