അപ്രേം പാത്രിയര്‍ക്കീസ് ബാവായുമായി പ. പിതാവ് ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചു

paulose_ii_aprem-patriarch