പാത്രിയര്‍ക്കീസ് ബാവായ്ക്കെതിരെയുള്ള അക്രമത്തെ അപലപിച്ച് നേതാക്കള്‍

patriarch_aprem_attack_5patriarch_aprem_attack_6patriarch_aprem_attack_3 patriarch_aprem_attack_4