മാര്‍ ദീവന്നാസ്യോസിനു ഇന്ന് അറുപതാം ജന്മദിനം

Dr. Joseph Mar Dionysius Metropolitan Dr. Joseph Mar Dionysius 1

 

Joseph_Mar_Dionysius_2 Joseph_Mar_Dionysius_3Joseph_Mar_Dionysius_birthday_60Joseph_Mar_Dionysius_birthday_60_1Joseph_Mar_Dionysius_birthday_60_2Joseph_Mar_Dionysius_birthday_60_3Joseph_Mar_Dionysius_birthday_60_4Joseph_Mar_Dionysius_birthday_60_5Joseph_Mar_Dionysius_birthday_60_6Joseph_Mar_Dionysius_birthday_60_7Joseph_Mar_Dionysius_birthday_60_8Joseph_Mar_Dionysius_birthday_60_9Joseph_Mar_Dionysius_birthday_60_10_20160616_070331IMG_0084Mail

മാര്‍ ദീവന്നാസ്യോസിനു ഇന്ന് അറുപതാം ജന്മദിനം