സഖറിയാ മാര്‍ തെയോഫിലോസിന്‍റെ പൗരോഹിത്യ രജത ജൂബിലി

theophilos_jubilee