ഡോ. ജെയ്സി കരിങ്ങാട്ടിലിനു നിയമത്തിൽ ഡോക്ട്രേറ്റ്

Doctorate News copy 20160512_100914(1) IMG-20160512-WA0071(1) 20160512_141025(1)

sense adsense-middle' style='margin:12px'>

 

” കേരളത്തിലെ കുടുംബ കോടതികൾ എന്നാ വിഷയത്തിൽ” നിയമത്തിൽ ഡോക്ടരേറ്റ് നേടിയ ഡോ. ജെയ്സി കരിങ്ങാട്ടില്‍.