ജപ്തി നേരിടുന്ന സഭാംഗങ്ങള്‍ക്കായി പദ്ധതി

MOSC_budget

ഓർത്തഡോക് സ്‌ സഭക്ക് 519 കോടിയുടെ ബജറ്റ് : ജപ്തി ഭീഷണിനേരിടുന്നവർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ലോൺ സ്കോളർപ്പ് പദ്ധതികൾ,ഭവന-വിവാഹ-ചികിത്സാ ധന സാഹയം