തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സഭയ്ക്ക് രാഷ് ട്രീയ നിലപാടില്ലെന്ന് പ. പിതാവ്

bava_political_statement