തെസെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങൾ പ. പിതാവിനെ സന്ദര്ശിച്ചു

teze_brother_bava teze_brother_bava_1

 

Brothers from Taize Community (France) visits HH The Catholicos at Devalokam Aramana.