കാര്ത്തികപ്പള്ളിയിൽ മൂന്നാം മാര്ത്തോമ്മായുടെ ഓര്മ്മപ്പെരുന്നാൾ പുനരാരംഭിച്ചു

III_Marthoma_perunnal