പ. പിതാവിന് കോളിയാടി സെന്റ് പിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെന്റെ് പോൾസ് പള്ളിയിൽ സ്വികരണം നൽകി

bava_koliyadi