നഥാനിയേൽ റമ്പാന്റെ പൌരോഹിത്യ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷവും, ഷഷ്ടിപൂർത്തി ആഘോഷവും

nadaniel_ramban nadaniel_ramban1 nadaniel_ramban2 nadaniel_ramban3

നഥാനിയേൽ റംബച്ചന്റെ പൌരോഹിത്യ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷവും,ഷഷ്ടിപൂർത്തി ആഘോഷവും ആശ്രമത്തിൽ നടന്നപ്പോൾ