പ്രവർത്തൽഘാദനം: മാര് ഗ്രിഗോറിയോസ് ഓർത്തഡോൿസ്‌ യുവജനപ്രസ്ഥാനം , ജനക്പുരി , ഡല്ഹി

OCYM Pravarthanangal Banner 2 Banner 1