അഖില മലങ്കര പ്രാര്ത്ഥനായോഗ വാര്ഷിക സമ്മേളനം

prayer

='malankaraorthodox.tv'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

അഖില മലങ്കര പ്രാര്ത്ഥനായോഗ വാര്ഷിക സമ്മേളനം. M TV Photos