ഐനാംസ് ക്യാമ്പ് കോട്ടയത്ത് ആരംഭിച്ചു

20160415_130605(1) 20160415_130607(1)

ഐനാംസ് ക്യാമ്പ് കോട്ടയത്ത് ആരംഭിച്ചു.തിങ്കളാഴ്ച സമാപിക്കും