നന്മയുടെ തണലൊരുക്കി കൊന്നമരച്ചുവട് ; വിശക്കുന്നവന് സൗജന്യഭക്ഷണം നൽകുന്ന പെൺമനസ്

minu-pappada-vada

നന്മയുടെ തണലൊരുക്കി കൊന്നമരച്ചുവട് ; വിശക്കുന്നവന് സൗജന്യഭക്ഷണം നൽകുന്ന പെൺമനസ്…