വചനിപ്പു പെരുന്നാളും ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയും ഒരേ ദിവസം വരുമ്പോൾ – ഡോ. എം. കുറിയാക്കോസ് മുകളത്ത് പുല്ലുവഴി

 

le_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

വചനിപ്പു പെരുന്നാളും ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയും ഒരേ ദിവസം വരുമ്പോൾ – ഡോ. എം. കുറിയാക്കോസ് മുകളത്ത് പുല്ലുവഴി