മലയാള ഭാഷയിൽ ആദ്യം കേരളത്തിൽ അച്ചടിക്കപ്പെട്ടത് മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ ഇടയലേഖനം

Punnathara_Mar_Dionysius_Metropolitan

മലയാള ഭാഷയിൽ ആദ്യം കേരളത്തിൽ അച്ചടിക്കപ്പെട്ടത് മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ ഇടയലേഖനം