ഫാ. ടി. ജെ. ജോഷ്വാ മലങ്കരസഭാ ഗുരുരത്നം

synod_feb_2016

fr_tjj_guru

fr_tjj_gururatnam

ബഹു. ഡോ ടി ജെ ജോഷ്വ അച്ചനു “മലങ്കര സഭാ ഗുരുരത്നം” എന്ന പദവി കല്പിച്ചു നല്കി കൊണ്ട് പരി .കാതോലിക്ക ബാവ തിരുമേനി പഴയ സെമിനാരിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു. ബഹു. ഡോ ടി ജെ ജോഷ്വ അച്ചൻ സമിപം