മതിൽ കെട്ടുന്നവരും പാലം പണിയുന്നവരും – ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

pope_francis_kmg