അരാവല്ലി പള്ളിയില്‍ പെരുന്നാള്‍ കൊടിയേറി

IMG_1414

‍ഡല്‍ഹി അരാവല്ലി സെന്‍റ് ഡയനീഷ്യസ് പള്ളിയില്‍ പെരുന്നാള്‍ കൊടിയേറി