കത്തോലിക്ക- ഓറിയന്‍ന്റല്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌ ദൈവ ശാസ്ത്ര സംവാദം

gabriel_gregorios_cairo

കത്തോലിക്ക- ഓറിയന്‍ന്റല്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌ ദൈവ ശാസ്ത്ര സംവാദം കെയ്റോയില്‍ നടന്നു