സൂര്യന്‍ തെളിഞ്ഞുനില്‍ക്കെ ഇരുളുന്ന കേരളം – ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

solar_kmg