മാർ അത്തനാസിയോസ് അപ്രേം ബെര്സൌമ മെത്രപൊലിത്ത കാലം ചെയ്തു

apremathanasius_aprem

അന്ത്യോക്യ ഓർത്തഡോൿസ്‌ സുറിയാനി സഭയുടെ ബേറോട്ട് _ലബനോൻ ഭദ്രാസന അധിപൻ അഭി.അപ്രേം ബെര്സൌമ മാർ അത്തനാസിയോസ് മെത്രപൊലിത്ത കാലം ചെയ്തു.

1964_synod

Late Lamented Former Beirut – Lebanon Archbishop Mar Athanasius Aphrem Barsaum (then Ramban Aphrem Paulose) is Standing behind (Right) the bishops in this photograph taken in 1964. Ramban Simon Saliba (Centre) is now Archbishop Mar Gregorios Saliba Shamoun (Rtd. Mosul & Environs).